Pośród tanowskich, pięknych lasów,
Ptasia rodzina zaśpiewała,
Że dożyliśmy wreszcie czasów,
Gdy nasza szkoła imię dostała.

Tutaj się chętnie wciąż uczymy,
A każdy z nas to dzielny chwat.
Wstydu nikomu nie przynosimy,
Życzymy szkole dalszych 100 lat.

Ref.: Ponad stuletni dzwon uderzył
I głosi radość wszystkim w koło, 
Że Patron nasz Noskiewicz Jerzy
Będzie przewodził naszą szkołą.

A wszystkie ptaki z rezerwatu
Jeziora Świdwiem nazwanego
I orzeł pełen majestatu
Wolnością cieszą oczy każdego

Nasi przodkowie mieli łuki
I na zwierzynę polowali
Gdyby dziś żyli to swe wnuki,
W tanowskie lasy by zabierali.

I choć odziani w niedzielną skórę
Do szkoły chodziłyby chętnie
Bo każdy Polak ma naturę
Że chce się uczyć nieprzeciętnie.
Ref.: Ponad stuletni dzwon uderzył
I głosi radość wszystkim w koło,
Że Patron nasz Noskiewicz Jerzy
Będzie przewodził naszą szkołą.

A wszystkie ptaki z rezerwatu,
Jeziora Świdwiem nazwanego,
I orzeł pełen majestatu,
Wolnością cieszą oczy każdego.

05.10.2018 r. -  Europejski Tydzień Kodowania w Tanowie z udziałem wiceministra edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

TVP 3 Szczecin - Telewizja Polska S.A.

03.06.2017 r. - Sołecki Dzień Dziecka

Dziennik Policki

19.05.2017 r. - Obchody 70 - lecia szkoły

Kuratorium Szczecin

głos szczeciński

Telewizja Police - Z życia gminy

21.03.2017 r. - 70 drzew na 70-lecie szkoły

telewizja Police

03.2017 - Akcje Rodzinne Czytanie i Mądra Szkoła czyta dzieciom

telewizja Police - infopolice

3.03.2017 r. - Otwarcie świetlicy szkolnej

telewizja Police - Z życia gminy

Internetowa Telewizja Regionalna iTV HB

Urząd Miejski w Policach

23.11.2016 - Limuzynką do Filharmonii

Filharmonia Szczecin

4.06.2016 - Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Internetowa Telewizja Regionalna iTV HB

22.04.2016 - Spotkanie z Panią Moniką Marin

Telewizja Police

16.03.2016 - Spotkanie z zawodniczkami klubu Chemik Police

Chemik Police

Chemik Police

16.10.2015 r. - Bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo - oddechowej

Wirtualne Police

29.06.2007 r. - Modernizacja szkoły

Urząd Miejski w Policach


"Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły,
 nie maja wprawdzie żadnych skrzydeł, 
 lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich,
 którzy są w potrzebie.
 Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń."
                                        Phil Bosmans

 Szkoła Podstawowa w Tanowie
im. Jerzego Noskiewicza -
rys historyczny Jana Matury 
z autorskiej książki „Tanowo wczoraj i dziś”
wydanej przez
Gminę Police w 2013 r.

  • Plakat
  • Lada
  • Środek
  • Góra
  • komputery
  • Czasopisma

Biblioteka szkolna
i Internetowe Centrum 
Informacji Multimedialnej
Biblioteka czynna:
 
Poniedziałek 8:00-12:30; 13:30-14:30; 15:30-17:00
Wtorek  8:00-14:30
Środa 8:00-12:30
Czwartek 7:30-14:00 - Dzień techniczny
Piątek 8:00-12:30

  • Sekretariat 1
  • Sekretariat 2

Specjalista ds. ogólnoszkolnych:
Sylwia Rudniak
Kierownik administracyjno-gospodarczy:
Aneta Kurzawska
Sekretariat czynny:
 
 
Poniedziałek 8:00-14:00
Wtorek  8:00-14:00
Środa 8:00-14:00
Czwartek 8:00- 14:00
Piątek 8:00-14:00

Świetlica otwarta jest

w dniach pracy szkoły

od poniedziałku do piątku w godzinach: 

06:30-17:00

Podkategorie

WOLONTARIUSZE SP TANOWO – II SEMESTR

 

Niby mały Gest , a jakże wielką przybiera MOC. Kiedy widzimy na swej drodze : słabego, chorego, starszego człowieka , niewinnego -jak dziecko w Afryce, nie tylko człowieka- też bezbronne zwierzę . Ta siła gestów ,działań Wolontariuszy SP Tanowo - przybrała MOC ,o której usłyszała nie tylko społeczność szkolna, okoliczna, ale również nasz kraj i Świat... .

 

To Oni:

 

- byli Organizatorami tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szkole Podstawowej w Tanowie;

- zorganizowali Akcję Misyjną – SP Tanowo dla Dzieci z Kenii;

- kwestowali w szkole ,żeby zebrać pieniądze na zakup cegiełek- na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie;

- podjęli działania w celu sprzedaży Kartek Wielkanocnych na rzecz Stowarzyszenia Sursum Corda- wspierającego dzieci z niepełnosprawnością ruchową;

- dokończyli przed pandemią akcję -,, Pola nadziei” - pieniądze zostały wpłacone na rzecz -Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie;

- organizowali akcje nawołujące do pomocy , w czasie pandemii, osobom starszym , chorym;

- byli inicjatorami akcji ,, Kartka Urodzinowa dla Pana Henryka Filipskiego”- w 100 rocznicę Urodzin. Akcja on-line.

 

Oni Są i Będą - obyśmy zawsze spotykali na swej drodze Ludzi ,o tak Wielkim Sercu, z tak Pięknym Gestem, mających taką MOC.

 

Wolontariat Szkolny - działania w I semestrze

roku szkolnego 2019/2020.

 

Główne założenia Wolontariatu SP Tanowo.

 

Motto:

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                                              Jan Paweł II

I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

4. Szkolny Zespół  Wolontariatu jest inicjatywą dzieci, młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

II. Struktura

1. Szkolny Zespół  Wolontariatu nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.

2. Członkami Zespołu każdy uczeń , który respektuje zasady.

3. Opiekunem Zespołu zostaje nauczyciel lub pedagog szkolny, który wyrazi chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

III. Cele i sposoby działania

1. Celem Zespołu Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

2. Celem Zespołu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznymi wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

7. Promocja idei wolontariatu w szkole.

8. Zespół Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.

9. Miejscem organizacji i działania Wolontariatu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Przedszkolnymi im.Jerzego Noskiewicza w Tanowie.

10. Zespół Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.

IV. Nagradzanie wolontariuszy

 Formy nagradzania:

·        wyrażenie uznania słownego,

·        pochwała na forum szkoły,

·        umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,

·        wręczanie listów pochwalnych i dyplomów

·        zaznaczenie zasług , zaangażowania  Wolontariusza na świadectwie szkolnym.

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

V. Prawa wolontariusza

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole   i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych  z jego posługą.

5. Wolontariusz ma prawo do okresu próbnego wcześniej ustalonego.

6. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy licząc na współpracę osoby wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy odrabianiu lekcji dzieci kontrolę i czuwanie nad postępami, tak aby praca nie okazała się marnowaniem czasu.

7. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy

8. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym   zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami

9. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

VI. Obowiązki wolontariusza

1.  Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu

3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie

jak:

·        zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

·        zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

·        zasada troski o los słabszych

·        zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

·        zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły

VII. Działalność informacyjna

·        strona internetowa Szkolnego Wolontariatu

·        informacje na tablicy informacyjnej Szkolnego Koła  Wolontariatu

·        plakaty okazjonalne na terenie szkoły

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia                            w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas          i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.

Nasi Wolontariusze SP Tanowo:

Kl.Va

Sara Rynowiecka

Maciej Staniszewski

Hanna Kawałko

Iga Gabska

Wiktoria Moczko

Marta Strzelecka

Klaudiusz Kraiński

Lidia Siemiątkowska

Martyna Mizgier

 

Kl.VIa

Michalina Wojciechowska

 

Kl.VIb

Damian Grześkowiak

 

 

Kl.VII

Elżbieta Malicka

Maja Bajdek

Maja Górska

Stanisław Jakubowski

Michał Dziarnowski

 

Kl.VIII

Magda Daum

Alicja Daum

Oliwia Wójcik

Maja Zych

Roksana Czarnecka

Wojciech Maciaszek

Magdalena Rutkowska

Dominik Małaczek

Weronika Bassara

 

Opiekunowie : Lidia Dzięcioł, Agnieszka Malicka

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl