KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY w związku z przetwarzaniem danych w procesie rekrutacji

 Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy:
W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy: 

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:
·        listownie na adres: Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
·        poprzez e-mail:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
·        telefonicznie:          500 071 091

Cel przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane w określonych celach i tylko takie dane, które są konieczne do osiągnięcia następujących celów:
·        podejmowania działań rekrutacyjnych;
·        przygotowania umów dotyczących zatrudnienia Kandydatów;
·        przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych w stosunku do Kandydatów;
·        wykorzystania danych w przyszłych rekrutacjach  – w przypadku, gdy  Kandydat wyrazi na to pisemną zgodę.

Podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
a)      przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa lub zgodnie z Państwa żądaniem jest to niezbędne do podjęcia konkretnych czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
b)przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub gdy wprost nakazuje nam to przepis prawa, np. art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c)      przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością; Takimi „uzasadnionymi interesami” są:        

·        ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;         

·        podejmowanie środków w celu utrzymania działań operacyjnych (np. planowanie zatrudnienia planowanie budżetu, planowanie przestrzeni itp.);d)      w przypadkach, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę (np. wyrażoną w CV) – przetwarzamy dane  w dalszych rekrutacjach. Zgoda  może być przez Państwa odwołana w każdym momencie

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych wrażliwych:
Jeżeli w dokumentach zawrą Państwo dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Szczególne kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy jedynie w szczególnych przypadkach, tj. gdy jest to niezbędne do realizacji naszych zobowiązań wynikających z zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej - dotyczy to danych osobowych obejmujących stopień niepełnosprawności i związane z nim szczególne uprawnienia.

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych, do których podania nie są Państwo zobowiązani, nie będzie skutkowało odmową nawiązania stosunku pracy, a jej odwołanie nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla Kandydata.

 Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
·        nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
·        podmioty przetwarzające, którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów ogranicza się wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych
·      podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

Okres przechowywania danych
Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym zostały zgromadzone lub aby było to zgodne z wymogami prawnymi.
Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez cały czas trwania procesu rekrutacji. Po upływie tego czasu dane w zakresie informacji o przeprowadzonej rekrutacji będą przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, w celu umożliwienia obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń, jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń. Co do zasady jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku udzielenia przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ich wykorzystania w dalszych rekrutacjach przez okres wynoszący do 3 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo następujące prawa:
a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b)      prawo do sprostowania (poprawiania danych);
c)      prawo do ograniczenia przetwarzania;
d)      prawo do usunięcia danych osobowych;
e)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
f)       prawo wyrażenia sprzeciwu,
g)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, w dowolnym momencie;
Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Pozostałe informacje: W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

OŚWIADCZENIE ZGODY
Jeśli w CV i/lub liście motywacyjnym podali Państwo dane osobowe w zakresie wykraczającym poza określony w art. 221 § 1 oraz 2 Kodeksu pracy (imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), jeśli w CV umieścili Państwo swoje zdjęcie i/lub wyrażają Państwo zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w procesach przyszłych rekrutacji, prosimy o podpisanie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,  moich danych osobowych, które dobrowolnie podałam/em, zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych,  w celu realizacji aktualnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych"

                                                                                                                                                                   ………………………………………………………..
                                                                                                                                                                            Podpis Kandydata do pracy

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl