Regulamin Samorządu Uczniowskiego

w Szkole Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie

 

Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 

                § 1

1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.

2. Władzami samorządu uczniowskiego są:

          1) na szczeblu klas - samorządy klasowe,

          2) na szczeblu szkoły – rada samorządu uczniowskiego.

3. Rada składa się z następujących funkcji:

          1) przewodniczący samorządu,

          2) zastępca przewodniczącego,

          3) członkowie rady.

4. Członkowie rady wybierani są przez ogół uczniów z wyłonionych przedstawicieli klas.

5. Wybory odbywają się w we wrześniu.

6. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.

7. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów.

8. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

9. Kadencja rady trwa rok.

10. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.

11. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.

12. Przewodniczący i członkowie SU mogą być usunięci, jeżeli nie wypełnią swoich zadań i

obowiązków w sposób rzetelny lub naruszą regulamin albo statut szkoły.

13. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

14. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

15. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

§ 2

1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

2. Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego:

a. uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego,

b. przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.

3. Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego:

a. opiniowanie programu wychowawczego szkoły,

b. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

§ 3

1. Opiekuna samorządu uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły.

2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.

3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad rady i koordynatora działalności samorządu.

4. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.

5. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.

 

§ 4.

1. Wszystkie decyzje rady i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.

2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły

Skład prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022:

Przewodniczący- Artur Szamrej
Z-ca przewodniczącego- Katarzyna Madej
Sekretarz- Sylwia Łęczyńska
Skarbnik- Anna Mizgier

 

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl