Statut szkoły

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Program wychowawczo - profilaktyczny

Program profilaktyczno -wychowawczy harmonogram na rok szkolny 2020/2021

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Procedura odbioru dzieci ze szkoły

Procedura opieki nad uczniami dojeżdżającymi

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Procedura postępowania w sytuacjach agresywnego zachowania

Procedura pracy z uczniem zdolnym

Procedura postępowanie nauczycieli w przypadku ucieczki ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych

Procedura postępowania w przypadku brak kontaktu z rodzicami ucznia

Procedura postępowanie nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Procedura postępowania w sytuacji palenie papierosów przez ucznia na terenie szkoły

Procedura w sprawie dostosowania wymagań programowych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników

Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia podręczników

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin konkurs kuratoryjnego

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin ZFŚS

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły

Wniosek o wymianę legitymacji szkolnej

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o legitymację nauczyciela

Wniosek wczasy pod gruszą

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl