Wolontariat Szkolny - działania w I semestrze

roku szkolnego 2019/2020.

 

Główne założenia Wolontariatu SP Tanowo.

 

Motto:

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                                              Jan Paweł II

I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

4. Szkolny Zespół  Wolontariatu jest inicjatywą dzieci, młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

II. Struktura

1. Szkolny Zespół  Wolontariatu nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.

2. Członkami Zespołu każdy uczeń , który respektuje zasady.

3. Opiekunem Zespołu zostaje nauczyciel lub pedagog szkolny, który wyrazi chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

III. Cele i sposoby działania

1. Celem Zespołu Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

2. Celem Zespołu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznymi wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

7. Promocja idei wolontariatu w szkole.

8. Zespół Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.

9. Miejscem organizacji i działania Wolontariatu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Przedszkolnymi im.Jerzego Noskiewicza w Tanowie.

10. Zespół Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.

IV. Nagradzanie wolontariuszy

 Formy nagradzania:

·        wyrażenie uznania słownego,

·        pochwała na forum szkoły,

·        umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,

·        wręczanie listów pochwalnych i dyplomów

·        zaznaczenie zasług , zaangażowania  Wolontariusza na świadectwie szkolnym.

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

V. Prawa wolontariusza

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole   i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych  z jego posługą.

5. Wolontariusz ma prawo do okresu próbnego wcześniej ustalonego.

6. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy licząc na współpracę osoby wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy odrabianiu lekcji dzieci kontrolę i czuwanie nad postępami, tak aby praca nie okazała się marnowaniem czasu.

7. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy

8. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym   zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami

9. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

VI. Obowiązki wolontariusza

1.  Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu

3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie

jak:

·        zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

·        zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

·        zasada troski o los słabszych

·        zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

·        zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły

VII. Działalność informacyjna

·        strona internetowa Szkolnego Wolontariatu

·        informacje na tablicy informacyjnej Szkolnego Koła  Wolontariatu

·        plakaty okazjonalne na terenie szkoły

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia                            w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas          i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.

Nasi Wolontariusze SP Tanowo:

Kl.Va

Sara Rynowiecka

Maciej Staniszewski

Hanna Kawałko

Iga Gabska

Wiktoria Moczko

Marta Strzelecka

Klaudiusz Kraiński

Lidia Siemiątkowska

Martyna Mizgier

 

Kl.VIa

Michalina Wojciechowska

 

Kl.VIb

Damian Grześkowiak

 

Kl.VII

Elżbieta Malicka

Maja Bajdek

Maja Górska

Stanisław Jakubowski

Michał Dziarnowski

 

Kl.VIII

Magda Daum

Alicja Daum

Oliwia Wójcik

Maja Zych

Roksana Czarnecka

Wojciech Maciaszek

Magdalena Rutkowska

Dominik Małaczek

Weronika Bassara

 

Opiekunowie : Lidia Dzięcioł, Agnieszka Malicka

 

Nasze działania :

- Opracowanie planu działania na rok 2019/2020.

- Październik Miesiącem Dobroci dla Zwierząt .


 

- Zbiórka nakrętek dla chorej Zuzi.

- Uczniowska sieć wsparcia.

 

- Wolontariusze SP Tanowo dla Matek i Dzieci z Karwowa.

- Akcja misyjna -środki opatrunkowe dla szpitala w Afryce.   Pomoc afrykańskim dzieciom.

- Ciekawe prezentacje prowadzone przez Wolontariuszkę Agnieszkę w kl.I-III.

„Psy ras małych”.

-"Pola nadziei"- wspieranie Hospicjum w Tanowie.

   


 

- 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

 

- "Słodka Paczka dla Dzieciaczka".

- Działania na rzecz Stowarzyszenia Sursum Corda  (w górę serca).

 

- Logo szkolnego Wolontariatu w SP Tanowo.

 

 

 

- Wojewódzki  Konkurs  Misyjny - " Pod Skrzydłami Dobrego Anioła" .

- Kartki świąteczne dla chorych z Hospicjum w Tanowie.

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy-słodki tydzień.

- Kartki świąteczne i prezenty dla Osób Samotnych z Tanowa.

Przed Nami Nowy Rok , nowe działania, nowe siły... Dołącz do Nas... Czekamy na każdego, kto chce pomagać... .

Wszystkie nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością – jeśli mamy odwagę je realizować”.

 

 Walt Disney

Wolontariusze SP Tanowo

 


KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl