Wolontariat

Główne założenia Wolontariatu

Motto

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
 3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 4. Szkolny Zespół Wolontariatu jest inicjatywą dzieci, młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 
II. Struktura
 1. SzkolnZespół Wolontariatu nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.
 2. Członkami Zespołu każdy uczeń, który respektuje zasady.
 3. Opiekunem Zespołu zostaje nauczyciel lub pedagog szkolny, który wyrazi chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.
 

III. Cele i sposoby działania

 1. Celem Zespołu Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Celem Zespołu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
 5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 8. Zespół Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 9. Miejscem organizacji działania Wolontariatu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Przedszkolnymi im.Jerzego Noskiewicza w Tanowie.
 10. Zespół Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.
 
VI. Nagradzanie Wolontariuszy

 Formy nagradzania:

 • wyrażenie uznania słownego,
 • pochwała na forum szkoły,
 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,
 • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów
 • zaznaczenie zasług , zaangażowania  Wolontariusza na świadectwie szkolnym.
 • Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 
V. Prawa wolontariusza
 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole   i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych  z jego posługą.
 5. Wolontariusz ma prawo do okresu próbnego wcześniej ustalonego.
 6. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy licząc na współpracę osoby wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy odrabianiu lekcji dzieci kontrolę i czuwanie nad postępami, tak aby praca nie okazała się marnowaniem czasu.
 7. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy
 8. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym   zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami
 9. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.
 
VI. Obowiązki wolontariusza
 1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie
 2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu
 3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
 • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 • zasada troski o los słabszych
 • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości
 • zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły
 

VII. Działalność informacyjna

 • strona internetowa Szkolnego Wolontariatu
 • informacje na tablicy informacyjnej Szkolnego Koła  Wolontariatu
 • plakaty okazjonalne na terenie szkoły