RODO – dzieci, rodzice, opiekunowie

KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z przetwarzaniem danych osobowych DZIECI, RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (tzw. RODO), informujemy, że
Administrator danych:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo;

Inspektor danych osobowych:

 1. Mogą się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:
  ü listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka;
  ü e-mail: inspektor@danych.osobowych.pl
  ü telefonicznie: 500 071 091

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, w następujących celach:
  ü wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz obowiązków: prowadzenia dokumentacji, archiwizacyjnych, na podstawie obowiązującego prawa;
  ü zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,
  ü zapewnienia udziału w imprezach, konkursach i zawodach, promowania osiągnięć i umiejętności dziecka, w ramach publikacji w księgach pamiątkowych i archiwalnych, na tablicach informacyjnych lub w innych materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Administratora, na stronie www, na portalach społecznościowych Administratora oraz w przestrzeni publicznej, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,
  ü promowania działalności i pozytywnego wizerunku Administratora, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,
  ü zapewnienia bezpieczeństwa oraz w celu ochrony osób i mienia zgodnie i na podstawie obowiązującego prawa;
  ü świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia, realizacji zadań z zakresu BHP, na podstawie obowiązującego prawa;
  ü realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności; Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami;

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 2. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa;
 3. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, składając odpowiednie oświadczenie w sekretariacie Administratora;

Okres przechowywania danych:

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu wycofania przez Pani/Pana zgody oraz realizacji wymogów określonych w szczególnych przepisach prawa (np. wymogi archiwizacyjne, wymogi prawa oświatowego). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli Inspektor ochrony danych;

Obowiązek podania danych:

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i umożliwia realizację naszych ustawowych zadań;
 2. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak brak Pani/Pana zgody uniemożliwi realizację celu przetwarzania;

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: – nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; – podmioty przetwarzające, którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; – podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

Inne informacje na temat przetwarzania danych

 1. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.