RODO – Kontrahenci

KLAUZULA INFORMACYJNA, W ZWIĄZKU Z ZAWIERANIEM I REALIZACJĄ UMÓW Z KONTRAHENTAMI.

W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy:

 1. Informacje dotyczące administratora danych
  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy, jest Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo.
 2. Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:
  · listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
  · poprzez e-mail: inspektor@danych.osobowych.pl
  · telefonicznie: 500 071 091
 3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
  Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z zawarcia i realizacji umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.
  Podstawą prawną ich przetwarzania jest:
  · art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
  · art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;

Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami;

 1. Okres przechowywania danych
  Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy, spełnienia obowiązków archiwizacyjnych oraz okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami – co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia;
 2. Komu przekazujemy Państwa dane?
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  · nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  · podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych.
  · podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;
 3. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  · prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  · prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  · prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  · prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
  · prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  · prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 4. Obowiązek podania danych
  Podanie danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją umowy nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji umowy i utrzymania kontaktów.
 5. Inne informacje na temat przetwarzania danych osobowych
  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie.
  Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.