RODO – Przetargi – Oferenci

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODMIOTÓW I OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM ORAZ W PROCESIE WYBORU OFERENTA.

W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy:

 1. Informacje dotyczące administratora danych
  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty w postępowaniu przetargowym, jest Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo.
 2. Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:
  · listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
  · poprzez e-mail: inspektor@danych.osobowych.pl
  · telefonicznie: 500 071 091
 3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
  Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:
· art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
· art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;

Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami

 1. Okres przechowywania danych
  Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków archiwizacyjnych oraz okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami – co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia;
 2. Komu przekazujemy Państwa dane?
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  · nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  · podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych.
  · podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;
 3. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  · prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  · prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  · prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  · prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
  · prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  · prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Obowiązek podania danych
  Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, z zawarciem i realizacją umowy, może być warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji umowy i utrzymania kontaktów.
 5. Inne informacje na temat przetwarzania danych osobowych
  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.