KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY w związku z przetwarzaniem danych w procesie rekrutacji

 Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy:
W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy: 

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:
·        listownie na adres: Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
·        poprzez e-mail:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
·        telefonicznie:          500 071 091

Cel przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane w określonych celach i tylko takie dane, które są konieczne do osiągnięcia następujących celów:
·        podejmowania działań rekrutacyjnych;
·        przygotowania umów dotyczących zatrudnienia Kandydatów;
·        przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych w stosunku do Kandydatów;
·        wykorzystania danych w przyszłych rekrutacjach  – w przypadku, gdy  Kandydat wyrazi na to pisemną zgodę.

Podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
a)      przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa lub zgodnie z Państwa żądaniem jest to niezbędne do podjęcia konkretnych czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
b)przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub gdy wprost nakazuje nam to przepis prawa, np. art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c)      przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością; Takimi „uzasadnionymi interesami” są:        

·        ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;         

·        podejmowanie środków w celu utrzymania działań operacyjnych (np. planowanie zatrudnienia planowanie budżetu, planowanie przestrzeni itp.);d)      w przypadkach, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę (np. wyrażoną w CV) – przetwarzamy dane  w dalszych rekrutacjach. Zgoda  może być przez Państwa odwołana w każdym momencie

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych wrażliwych:
Jeżeli w dokumentach zawrą Państwo dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Szczególne kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy jedynie w szczególnych przypadkach, tj. gdy jest to niezbędne do realizacji naszych zobowiązań wynikających z zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej - dotyczy to danych osobowych obejmujących stopień niepełnosprawności i związane z nim szczególne uprawnienia.

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych, do których podania nie są Państwo zobowiązani, nie będzie skutkowało odmową nawiązania stosunku pracy, a jej odwołanie nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla Kandydata.

 Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
·        nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
·        podmioty przetwarzające, którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów ogranicza się wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych
·      podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

Okres przechowywania danych
Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym zostały zgromadzone lub aby było to zgodne z wymogami prawnymi.
Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez cały czas trwania procesu rekrutacji. Po upływie tego czasu dane w zakresie informacji o przeprowadzonej rekrutacji będą przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, w celu umożliwienia obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń, jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń. Co do zasady jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku udzielenia przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ich wykorzystania w dalszych rekrutacjach przez okres wynoszący do 3 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo następujące prawa:
a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b)      prawo do sprostowania (poprawiania danych);
c)      prawo do ograniczenia przetwarzania;
d)      prawo do usunięcia danych osobowych;
e)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
f)       prawo wyrażenia sprzeciwu,
g)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, w dowolnym momencie;
Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Pozostałe informacje: W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

OŚWIADCZENIE ZGODY
Jeśli w CV i/lub liście motywacyjnym podali Państwo dane osobowe w zakresie wykraczającym poza określony w art. 221 § 1 oraz 2 Kodeksu pracy (imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), jeśli w CV umieścili Państwo swoje zdjęcie i/lub wyrażają Państwo zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w procesach przyszłych rekrutacji, prosimy o podpisanie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,  moich danych osobowych, które dobrowolnie podałam/em, zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych,  w celu realizacji aktualnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych"

                                                                                                                                                                   ………………………………………………………..
                                                                                                                                                                            Podpis Kandydata do pracy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA, W ZWIĄZKU Z ZAWIERANIEM I REALIZACJĄ UMÓW Z KONTRAHENTAMI.

 W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy:

 1. Informacje dotyczące administratora danych
 Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy, jest Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo.

2. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:
 ·        listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
·        poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
·        telefonicznie:    500 071 091

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających  z zawarcia i realizacji umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.
Podstawą prawną ich przetwarzania jest:
·        art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
·        art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;

Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami;

4. Okres przechowywania danych
Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy, spełnienia obowiązków archiwizacyjnych oraz okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia;

5. Komu przekazujemy Państwa dane?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
·        nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
·        podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych.
·        podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;

6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
·        prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
·        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
·        prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
·        prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
·        prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
·        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

9. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją umowy nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji umowy i utrzymania kontaktów.

10. Inne informacje na temat przetwarzania danych osobowych
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie.
Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODMIOTÓW I OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ 
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM ORAZ W PROCESIE WYBORU OFERENTA.

 

 W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy:
1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty w postępowaniu przetargowym, jest Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo.

2. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:
·        listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
·        poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
·        telefonicznie:    500 071 091

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty - w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:
·        art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
·        art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;

Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami

 

4. Okres przechowywania danych
Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków archiwizacyjnych oraz okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia;

5. Komu przekazujemy Państwa dane?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
·        nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
·        podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych.
·        podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;

 

6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
·        prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
·        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
·        prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
·        prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
·        prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
·        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe,  natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania,  z zawarciem i realizacją umowy, może być warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji umowy i utrzymania kontaktów.

 

10. Inne informacje na temat przetwarzania danych osobowych
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z przetwarzaniem danych osobowych DZIECI, RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (tzw. RODO), informujemy, że
Administrator danych:
1.      Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo;

Inspektor danych osobowych:
2.      Mogą się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:
 ü  listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka;
ü  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
ü  telefonicznie: 500 071 091

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
3.      Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, w następujących celach:
ü  wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz obowiązków: prowadzenia dokumentacji, archiwizacyjnych, na podstawie obowiązującego prawa;
ü  zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,
ü  zapewnienia udziału w imprezach, konkursach i zawodach, promowania osiągnięć i umiejętności dziecka, w ramach publikacji w księgach pamiątkowych i archiwalnych, na tablicach informacyjnych lub w innych materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Administratora, na stronie www, na portalach społecznościowych Administratora oraz w przestrzeni publicznej, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,
ü  promowania działalności i pozytywnego wizerunku Administratora, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,
ü  zapewnienia bezpieczeństwa oraz w celu ochrony osób i mienia  zgodnie i na podstawie obowiązującego prawa;
ü  świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia, realizacji zadań z zakresu BHP, na podstawie obowiązującego prawa;
ü  realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności; Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami;

Prawa osób, których dane są przetwarzane
4.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 5.      Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa;
6.      W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia,   w dowolnym   momencie, składając odpowiednie oświadczenie w sekretariacie Administratora;

Okres przechowywania danych:
7.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu wycofania przez Pani/Pana zgody oraz realizacji wymogów określonych w szczególnych przepisach prawa (np. wymogi archiwizacyjne, wymogi prawa oświatowego). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli Inspektor ochrony danych;

Obowiązek podania danych:
8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i umożliwia realizację naszych ustawowych zadań;
9.      Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak brak Pani/Pana zgody uniemożliwi realizację celu przetwarzania;

Odbiorcy danych
10.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: - nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; - podmioty przetwarzające, którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; - podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

Inne informacje na temat przetwarzania danych
11.   W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

SUPLEMENT INF. RODO DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW I NAUCZYCIELI - NAUCZANIE ZDALNE

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl